Online szerződéskötés

Megrendelő űrlap domain regisztrációhoz és webtárhelyhez

 

Előfizető adatai

 

 

Egyéni előfizető további adatai

 

 

Üzleti előfizető további adatai

 

 

Költségviselő adatai

 

 

Költségviselő további adatai

 

 

Költségviselő további adatai

 

 

Az előfizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei

 

* SMS értesítések céljából a mobil telefonszám megadása kötelező.
** A kapcsolattartásra alkalmas e-mail elérhetőségeket abból a célból bocsátottam a Szolgáltató rendelkezésére, hogy ezeken az elérhetőségeken az előfizetői szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben értesítsen, s az értesítés e módját elfogadom.

 

Szolgáltatás adatai

 

x10 GB

 

 

0 Ft/év + Áfa
0 Ft + Áfa
0 Ft + Áfa

 

Szerződési feltételek

 

1 SZERZŐDŐ FELEK

 

Szolgáltató:

 

GYŐR.NET Kft.
Székhely: 9024 Győr, Práter u. 9.
Tel: (96) 900-000
E-Mail: info@gyor.net
Cégjegyzékszám: 08-09-011629
Adószáma: 13139797-2-08
Számlaszám:
CIB Bank 10700031-24007805-51100005

 

Megrendelő:

 

Az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a www.gyor.net oldalon felkínált szolgáltatást és/vagy terméket rendel, majd annak ellenértékét kifizeti.

 

A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

  • Az előfizetői adatlap valóságnak megfelelő és pontos kitöltése
  • A szerződési feltételek elolvasása és elfogadása
  • Az adatok jóváhagyása és a szolgáltató részére történő megküldése
  • Visszaigazolás, a megrendelés emlékeztetője, az emlékeztető és a szerződés megküldése.

2 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

Jelen Egyedi előfizetői szerződés 12 hónap határozott időtartamra jön létre. A határozott időtartam lejártát követően a szerződés az itt rögzített határozott időtartammal meghosszabbodik, amennyiben bármely Fél a határozott időtartam lejáratát megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal írásban ettől eltérően nem nyilatkozik.

 

Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a GYŐR.NET Kft. a szolgáltatását megkezdi. A szolgáltatás számlázás indításának napja Szolgáltatás megkezdésének napja.

 

A szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét a szolgáltató a megrendelést követően a lehető legrövidebb időn (de legfeljebb 30 napon) belül elérhetővé teszi.

 

A Szolgáltató az Előfizetőt a szolgáltatás aktiválásáról a megadott kapcsolattartási e-mailben értesíti.

 

Ezen szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozik.

 

A jelen Egyedi előfizetői szerződésben nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételei valamint a díjszabásban foglaltak az irányadók, amely letölthető a www.gyor.net oldalról.

 

A hibabejelentéssel és a számlapanasszal előfizető a szolgáltató ügyfélszolgálatán élhet. A hibabejelentések és számlapanaszok megtételének és elintézésének módját és helyét az ÁSZF 6.1. fejezete tartalmazza. Az előfizetői szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítás részletes szabályait az ÁSZF 9.2. fejezete tartalmazza. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása elfogadásnak minősül.

 

A szolgáltatások szüneteltetése és korlátozása: ÁSZF 5. fejezet A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának az ÁSZF-ben meghatározott esetei: ÁSZF 9.1 fejezet Előfizetőt megillető jogok a Szolgáltató egyoldalú szerződés módosítása esetén: ÁSZF 8.4.1. pont

 

3. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HIBABEJELENTŐ SZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE ÉS NYITVATARTÁSI RENDJE

 

A GYŐR.NET a hét minden napján, a nap 24 órájában, e-mailben (ugyfelszolgalat@gyor.net) elérhető hibabejelentő elérhetőségen fogadja a bejelentéseket. Ezen túl munkaidőben telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

 

Az Előfizető hibabejelentését az alábbiak szerint teheti meg a Szolgáltató felé:

 

E-mailben: ugyfelszolgalat@gyor.net
Telefonon: +36 96/900 000
Írásban levélben: 9024 Győr, Práter u. 9.

 

Személyesen: Győr, Práter u. 9. III.em - West-Gate Business Center
Nyitvatartási idő: Munkanapokon 8:30-16:00

A koronavírus járvány elterjedésének megakadályozása, ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében a GYŐR.NET ügyfélszolgálatán a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel.

 

Kérjük, hogy a szerződési folyamat során átadott jelszavakat kezelje bizalmasan és amint lehetősége adódik rá online felületünkön változtassa meg.

A megrendelés után 1-3 napon belül megtörténik a domain bejegyzése.